Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen


De scholen binnen onze stichting zijn verplicht de landelijke regels te hanteren. Hier valt ook het aanvragen voor verlof onder. 

Klik hier voor meer informatie >> 

De aanvraag voor verlof moet schriftelijk gebeuren. Er is daarvoor een speciaal aanvraagformulier dat op school te verkrijgen is. Dit extra verlof is wettelijk geregeld en de school dient deze regels te volgen. 
 
Verlof voor onderzoeken en begeleiding door derden op initiatief van de ouder(s) 
Indien de ouders, in een uitzonderlijk geval, overwegen om individuele hulp voor hun kind te regelen buiten de school om, maar wel onder schooltijd, dienen zij vooraf verlof aan te vragen bij de directeur. Die zal op inhoudelijke gronden, na overleg met leerkracht en IB, vaststellen of er vrijstelling verleend kan worden.