Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

De Medezeggenschapsraad (MR)


Elke school heeft verplicht een  Medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De Medezeggenschapsraad op de Kern bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders/verzorgers. Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de MR. Er worden hiervoor verkiezingen georganiseerd.   
 
De MR heeft twee soorten rechten:   De raad is actief betrokken bij de voorbereiding van het schoolbeleid en vergadert zo'n zes keer per jaar.  
De vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn op school in te zien.  

De MR bestaat uit twee geledingen, een oudergeleding en een teamgeleding:  

  1. Vertegenwoordigers van de ouders:  
  1. Vertegenwoordigers van het team:  
Verder sluit de directeur op verzoek aan als gesprekspartner van de MR. 
 

Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de MR dan kunt u zich verkiesbaar stellen als de zittingstermijn van 1 van de huidige ouders afloopt. Een termijn is vastgesteld op drie jaar. Na deze periode kan een ouder ervoor kiezen om af te treden of zich wederom verkiesbaar te stellen.  

Meer informatie hierover kunt u vragen bij de voorzitter van de MR. Wanneer u interesse heeft kunt u ook een keer een vergadering bijwonen. De vergaderingen zijn terug te vinden op de kalender. 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij bovenstaande personen, of een mail sturen naar mr-kern@sg-owsa.nl.