Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Vrijwillige ouderbijdrage 

Veel scholen organiseren naast het reguliere, verplichte lesprogramma buiten lestijd activiteiten. Voor de bekostiging van deze activiteiten kan de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht het vastgestelde bedrag te betalen. 

Indien de bijdrage door ouders niet kan worden/niet wordt betaald, betekent dit niet dat de kinderen van deze ouders uitgesloten mogen worden van activiteiten. Zowel in het primair onderwijs als voortgezet onderwijs moeten álle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten die de school organiseert.

De ouderbijdrage gebruiken we om de extra’s op de scholen mogelijk te maken. Daarbij kunt u denken aan de verschillende projecten, festiviteiten, excursies, sportdagen en het kamp. De ouderbijdrage gebruiken we om de extra’s op de scholen mogelijk te maken. Daarbij kunt u denken aan de verschillende projecten, festiviteiten, excursies, sportdagen en het kamp. Na ieder schooljaar ligt er een beknopt jaarverslag ter inzage om de uitgave van de ouderbijdrage te verantwoorden.
Per leerling is de bijdrage vastgesteld op €27,50. Leerlingen die na 1 januari op school zijn gekomen, betalen €13,50. Het innen van de bijdrage geschiedt door middel van een eenmalige machtiging op naam van de penningmeester van de ouderraad.

Wij hopen dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaalt om op die wijze alle activiteiten mogelijk te maken. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij de locatiecoördinator of directie van de scholen.
 
Indien uw financiële situatie de betaling van de ouderbijdrage niet toelaat, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij stichting leergeld. Informatie hierover is te vinden op de website www.leergeld.nl