De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
Zorg
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade

Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 

De Kern

Ondersteuning jonge kind
Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt een stabiliseringsfase. Sommige kinderen ontwikkelingen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien. De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijke richtlijn voor haar handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten zijn, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.

Onderwijs aan het jonge kind 
Tijdens de inloop ligt er voor elke leerling een werkje klaar op tafel of in een hoek. Hierna gaan ze in de kring zitten en starten ze gezamenlijk de schooldag. In deze kring keren de kinderen gedurende de dag steeds terug: tijdens het fruit eten en aan het eind van een dagdeel voor de reflectiekring. Daarnaast wordt er gedurende de dag gewerkt aan leer- en werkplekken aan tafels en/of in de hoeken, in het speellokaal en wordt er veel buiten op het schoolplein gewerkt/geleerd. 
De leerkracht heeft een sturende en coachende rol. De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bijv. zomer, ziek zijn, de winkel etc.). In de lessentabel van de leerkracht worden verschillende vakgebieden onderscheiden, maar in de dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Wie buiten les krijgt over het samen maken van een kunstwerk, leert ook tellen, sorteren en woordenschat. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling van onze leerlingen, omdat dit de basis is voor al het leren.