Kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Positive Behaviour Support (PBS)
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren en rooster
Onderwijstijd per vakgebied
 


Onderwijstijd per vakgebied


Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren is opgebouwd uit vijf periodes. Gedurende deze periodes worden aan de hand van de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) leerlijnen activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid verbonden aan een thema. Door middel van spel staat de gehele periode alles met elkaar in verbinding. De leerlingen werken met groepsdoelen en ook met individuele leerdoelen. Daarbij wordt oog gehouden voor de ontwikkelingsfase van elke kind. Gedurende de eerste twee leerjaren wordt toegewerkt naar een zo vloeiend mogelijke overgang naar groep 3. Aan de hand van een overgangsprotocol waarin kaders en verwachtingen staan, wordt gekeken waar de ontwikkelbehoefte van elke leerling ligt voor ze doorstromen naar groep 3.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van lesmethodes. In de ochtend vinden voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. Tijdens de ochtendpauze is aandacht voor sociale redzaamheid of gesprekken die onder burgerschap vallen. Dit kan bijv. naar aanleiding zijn van nieuws van de dag of het jeugdjournaal. In de middag wordt er aandacht besteed aan vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, leefstijl, creativiteit of expressie. Deze komen thematisch aan de orde en zijn gekoppeld aan leerlijnen. Als er aan een thema wordt gewerkt kan deze afgesloten worden met een activiteit. Soms worden de ouders hiervoor uitgenodigd.


We gebruiken voor de vakken in de middag het boek ”Leerlijnen voor het basisonderwijs”. Dit boek bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. Het boek is zeer compleet en bevat een uitwerking van bijna alle kerndoelen en van de referentieniveaus. De leerdoelen zijn beschreven in de ik-vorm zodat het voor de kinderen ook een duidelijke houvast geeft.