Kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Positive Behaviour Support (PBS)
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren en rooster
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade

Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 


De Kern

Opbrengstgericht werken
Uit onderzoek blijkt dat er een positief verband bestaat tussen opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van hun kinderen. Op scholen waar kinderen beter presteren, evalueren de leerkrachten de leerresultaten van hun kinderen vaker en trekken conclusies uit die gegevens. Leraren op deze scholen hebben hoge verwachtingen van de kinderen en stemmen hun les af op de verschillen tussen hen. Kinderen die extra zorg nodig hebben, krijgen die van leraren die daarvoor de specifieke benodigde kennis hebben. 
Binnen de school zijn we steeds nadrukkelijker bezig met de omschakeling (voor zover nog niet op deze manier gewerkt werd) van activiteitengericht naar opbrengstgericht onderwijs. Dus de leerkracht begint niet met: ‘Wat gaan we vandaag doen?’ Maar juist met: ‘Wat gaan we vandaag leren?’ Op deze manier wordt de instructie altijd gekoppeld aan het lesdoel. 
Na de instructie heeft de leerkracht tijd om direct effectieve feedback op het proces te geven aan de kinderen. Het lesdoel wordt na een instructie en verwerking altijd geëvalueerd. Dit om de opbrengst te controleren, een nieuwe beginsituatie in beeld te brengen en om voeling te houden met de leerlijnen. 
 
Op schoolniveau vertaalt deze manier van werken zich via de analyses van Leerling in Beeld (Cito). Dit is een belangrijk instrument in het cyclisch kijken naar opbrengsten en onderwijsontwikkeling. Het analyseren van de toetsgegevens, het trekken van de juiste conclusies en het verwerken van de gevolgen daarvan, worden geïntegreerd in het dagelijks handelen en in het kwaliteitsbeleid van school. 

Handelingsgericht werken (HGW)
We werken handelingsgericht. Dit is een manier van werken/begeleiden waarbij de behoefte van het kind centraal staat. 
Doelstellingen HGW: