Kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Positive Behaviour Support (PBS)
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren en rooster
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Ontwikkelingen op de Kern

Zicht op ontwikkeling 
Een van onze opdrachten als school is om het kind een ononderbroken ontwikkeling te laten doorlopen en dat wij dit goed en gedegen moeten volgen middels een kind volgsysteem. Dit vraagt om een kindgerichte kijk op ons onderwijs; er bestaat geen gemiddeld kind en dus kunnen we kinderen ook niet vatten in overzichten en lijstjes die uitgaan van het gemiddelde kind. Wel kunnen we goed kijken naar het kind en vanuit onze expertise een onderwijsprogramma samenstellen waardoor het kind zich kan ontwikkelen in de lijn die bij het kind past. 
Wij hebben de manier waarop wij doen vastgelegd in onderstaand document. Zicht op ontwikkeling is een cyclisch proces waarbij we het kind volgen, we onze observaties en meetmomenten registreren, we op gezette tijd een toets afnemen, de uitkomsten en observaties analyseren we vanuit deze gegevens en informatie te komen tot een beredeneerd aanbod voor de volgende periode. Dit alles passend bij het kind, op niveau en leerstijl. 
 
 
Schooljaarplan
Voor ieder jaar wordt een schooljaarplan opgesteld. We hebben ons jaarplan gevat in een tekening.

Arcade

Wat is kwaliteitszorg? 
Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  


Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit